Kariéra bez hranícVšeobecne o poradenstve

Poradenstvo (Konzulting)


Rozvoj ľudských vedomostí ide dynamicky dopredu a už dávno nie je v silách jedného človeka všetky prístupné informácie obsiahnuť svojím mozgom. Heslom dňa sa stáva špecializácia - ľudia sa stávajú odborníkmi vo svojej oblasti a ak v nej chcú udržať krok s vývojom, na získavanie znalostí z iných odborov im prakticky zostáva minimum času.

Aj preto zaznamenávajú poradenské firmy vo svete a na Slovensku veľký rozmach. Manažment firiem si často uvedomuje, že nemá význam robiť si veci interne, na kolene, ale oplatí sa investovať do externej know-how. To, čo by vo firme prácne dávali dokopy niekoľko mesiacov a s veľkou pravdepodobnosťou by riešenie i tak nebolo dostatočne dobré - na úrovni trhovej konkurencie, môžu poskytnúť poradenské firmy v omnoho kratšom časovom úseku a v omnoho väčšej kvalite.

Poradenstvo je akýkoľvek spôsob poskytovania pomoci zameraný na obsah, proces alebo štruktúru úloh, kde poradca nenesie skutočnú zodpovednosť za prevedenie samotnej úlohy, iba pomáha tým, ktorí túto zodpovednosť majú. Takéto poradenstvo býva zmluvne zaisťované a poskytované špeciálne vyškolenými a kvalifikovanými osobami, ktoré objektívnym a nezávislým spôsobom pomáhajú zadávateľskej organizácii identifikovať a analyzovať problémy v riadení, odporúčajú riešenia týchto problémov a pomáhajú pri implementácii riešenia, ak sú o to požiadaní.

V strategickom a operačnom poradenstve sú to napríklad firmy, ktoré sa venujú asset managementu, business consultingu, outsourcingu (výkon firemných činností treťou stranou), offshoringu (presun firemných činností do zahraničia), corporate governance (správa a riadenie spoločnosti/korporácie), euroconsultingu, tradičným audítorským a daňovým službám, transakčnému poradenstvu, riadeniu rizík, internému auditu, forenznému auditu, odhaľovaniu podvodov a riadeniu ľudského kapitálu, public relations, štatutárnemu auditu a podobne.

Cieľom strategického poradenstva je pomáhať firmám v otázkach súvisiacich so strategickým riadením a dlhodobým smerovaním organizácie. Príkladom môže byť klient snažiaci sa integrovať dve firmy v jednu ako dôsledok ich fúzie alebo cukrovinkárska firma hľadajúca stratégiu, ktorá by jej pomohla preraziť na trhy strednej a východnej Európy.

Operačné poradenstvo sa zaoberá otázkami prevádzkového fungovania firmy a možnosťami vylepšenia jej činností. Vylepšenie procesu nákupu surovín alebo zníženie nákladov implementovaním systému riadenia zásob môžu byť príkladom problémov riešených operačnými konzultantmi.

Firmy, ktoré sa venujú IT poradenstvu, dokážu navrhnúť riešenia v otázkach výberu hardvéru a softvéru, zostavia optimálne návrhy softvérových technológií a zabezpečia dokonalé využitie najnovších informačných technológií v rôznych oblastiach podnikania. Poskytujú tiež služby v oblasti systémovej integrácie, konvergencie služieb a technológií, služby v oblasti online bezpečnosti, ďalej zostavujú web stránky, prezentácie a podnikové Informačné Systémy. IT konzulting vo všeobecnosti pomáha firmám porozumieť, akým spôsobom môžu využiť technológie vo svoj prospech. Príklady projektov sú implementácia SAP systému alebo modernizácia zabezpečenia vnútropodnikovej siete.

Špecializované poradenstvo zahŕňa širokú škálu činností. Napríklad poradenstvo v oblasti ľudských zdrojov, poradenstvo v oblasti cestovného ruchu, dizajnu, marketingu, reklamy, bezpečnostných služieb všetkého druhu, relokačné služby a podobne. Špecializované poradenstvo je teda zamerané buď na špecifickú prevádzkovú oblasť firmy alebo odvetvie. Uvedenie systému vyhodnocovania náročnosti pracovných pozícií a súvisiacej štruktúry odmeňovania je príkladom projektu konzultačnej firmy špecializujúcej sa na poradenstvo v oblasti ľudských zdrojov.

Pre poradenské služby je samozrejmé, že dodržiavajú morálne vzťahy k zákazníkovi - stavajú záujmy klientov do popredia a informujú klientov o okolnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť poskytované služby. Zachovávajú mlčanlivosť o všetkých získaných informáciách o zákazníkovi a bez súhlasu klienta ich nesmú využiť pre tretie osoby. Ak poskytujú služby dvom konkurujúcim subjektom, tak len na základe ich vedomia a súhlasu. Pri uzatváraní dohôd o spolupráci požadujú poradenské spoločnosti od klienta presnú definíciu zákazky, tzv. špecifikáciu projektu alebo systémov, ktoré majú navrhnúť. Teoreticky a ideálne ponúkajú len také služby, ktoré sú v ich kompetencii a odbornosti, a na požiadanie poskytujú aj autorský dozor pri realizácii v praxi.

Príležitosti pre mňa


Kariéra Bez Hraníc, spol. Yeminee s. r.o.
E-mail: stanka.svecova@gmail.com, Skype: karierazahranicami
2007 © Yeminee, s.r.o.

webdesign © bart.sk

EPICORFinalne_logo_accenture.jpgLogo.gifLogo_Proactive_HR.jpgNEWlogo.jpglogo2.jpglogo_big.jpgeducation_text_-_zmena_loga.jpgtarget.jpgAIESEC_logo_modrenabielom.jpg