Kariéra bez hraníc 

 English version

 

logo.jpg

 

mojbiznis.gif

Individuálny plán rozvoja

Oblasť osobného a profesionálneho rozvoja je dnes multi-miliónovým priemyslom od svojpomocných knižiek na nastavenie pozitívneho myslenia, cez motivačné prednášky prominentných rečníkov, vnútropodnikových mentorov pre vrcholový manažment, odvetvové konferencie až po špecializované odborné certifikácie.

Nie je jednoduché niekedy roztriediť plevel od klasu a často sa stane, že natrafíte na knihy, ktoré len recyklujú omieľané informácie, prednášky, ktoré sú odtrhnuté od reality alebo školenia, ktoré i keď zaujímavé, neprinášajú pre vás nijaký konkrétny úžitok.

Zdanlivo ľahšie to môže byť pre tých z nás, ktorí pracujú pre firmy či organizácie, ktoré majú rozvoj svojich zamestnancov v agende. Je tam totiž niekto - či už nadriadený alebo personalista, ktorý má okrem iného rozvoj zamestnancov v popise práce a disponuje dokonca aj na to určenými nástrojmi a hlavne rozpočtom.

Avšak aj tu nájdeme zopár úskalí, prečo to celé nemusí fungovať:

 • Menšie firmy majú často aj menšie možnosti prípadne nemajú rozvoj zamestnancov v pláne vôbec.
 • U veľkých firiem nastáva efekt povinnosti, kedy manažéri síce majú pravidelné stretnutia, kde diskutujú a plánujú rozvoj zamestnancov, no peniaze a čas sa minie na veci, ktoré možno neboli tým najlepším spôsobom ich využitia.
 • To, čo je najlepšie pre firmu nemusí byť najlepšie pre zamestnanca - vás.
 • Manažéri môžu byť často zameraní na krátkodobý efekt (naučte sa riešiť tento typ problému) než dlhodobý osoh (naučte sa, ako sa všeobecne analyzujú a riešia problémy), čo súvisí s faktom, že sú odmeňovaní za výsledky na konci kvartálu a nie za prípadné výsledky o tri roky.

Ako sme uviedli v úvode tejto rubriky, pri kariérnom rozvoji v zásade sledujeme tri hlavné účely - oblasti rozvoja:

 • Profesijný rozvoj (prehĺbenie znalostí, kontaktov, zručností pre vašu terajšiu profesiu)
 • Osobnostný rozvoj (rozvoj vedomostí, zručností, vlastností užitočných bez ohľadu na vašu profesiu - všeobecne použiteľné)
 • Rekvalifikačný rozvoj (stimulovaný snahou o zásadnú zmenu svojho pracovného života)

Aj preto vám týmto článkom prinášame zopár postrehov, ako sa stať aktívnym tvorcom svojho rozvoja, než len jeho pasívnym subjektom. Nástroje, ktoré vám napomôžu nasledujúce riadky premeniť na realitu, nájdete v sekciách Osobné a Kariérne plánovanie. Nepodceňujte dôležitosť daných cvičení, utvoríte si nimi veľmi jasnú predstavu o tom, čo chcete v nasledujúcich rokoch dosiahnuť a kto vlastne vy sami ste. Veľmi odporúčame vytvoriť si vlastný IPR (Individuálny Plán Rozvoja), ktorého šablónu nájdete na stiahnutie v sekcii Osobné plánovanie (Príloha č.2).


Rozvoj má byť prostriedkom k cieľu, ktorý sledujete ...

Ak sa chcete naučiť implementovať SAP softvér, efektívne viesť porady, naučiť sa strojopis - je to pekné, no čo tým sledujete? Sú tieto vedomosti naozaj to správnou cestou k cieľu? A čo je ten cieľ? Ten by mal byť odpoveďou na otázku PREČO sa niečo chcem naučiť... Možno, že sa chcete zaskvieť na novom poste, stať sa manažérom značky do troch rokov, zvládnuť projekt, ktorý vám bol zverený, zmeniť profesiu, eliminovať narastajúci konflikt s výrobným oddelením, alebo jednoducho rozšíriť obzor. Váš cieľ - či už dlhodobý alebo krátkodobý, by mal determinovať to, na čo sa chcete zamerať vo svojom vzdelávaní.


Martina sa má možnosť vrátiť na pracovisko, ktoré opustila pred odchodom na materskú. Jej pozícia analytičky predaja sa však zrušila. Firma jej ponúkla miesto predajcu podnikového softvéru. Pozícia má skvelý potenciál a je aj omnoho lepšie ohodnotená a Alena sa ponuku rozhodla prijať. I keď sa zmeny trochu obáva, chce, aby sa v novej práci rýchlo zahriala a priniesla skoré výsledky.


Povedzme si však na rovinu. V skutočnosti to nefunguje vždy tak. Pred koncom roka chce šéf minúť rozpočtované prostriedky a povie vám: Vyber si Zvládanie problémových ľudí alebo Efektívna komunikácia v tíme. Prípadne zaskakujete za kolegu, ktorý ochorel a máte ísť ako náhradná účastníčka na konferenciu, kde si musíte vybrať z niekoľkých paralelných prednášok. Alebo sa jednoducho chcete certifikovať ako "Microsoft ceritifed database administratror" a dôvod je Lebo.

Uvedomenie si svojho smerovania a cieľov vám však pomôže určiť si priority aj pri takomto reverznom prístupe a dospieť k odpovedi na otázku, či vzhľadom na váš kariérny cieľ je daná voľba tá (naj)lepšia.


Identifikácia a výber prekážok.

Je odpoveďou na otázku "Čo vám bráni v dosiahnutí vášho cieľa?". I keď tých faktorov môže byť mnoho, zamerajte sa na to, čo je vo vašej moci ovplyvniť. Nezanedbávajte tento krok, pretože odpovede, na ktoré prídete, môžu byť podstatne odlišné od tých, ktoré by vám napadli inštinktívne.

Je mnoho spôsobov ako spoznať takéto bariéry. Môžete si analýzu silných a slabých stránok urobiť sami a overiť priateľmi. Rozhovor s vašim terajším alebo bývalým šéfom vie byť v tomto takisto veľmi užitočný. Prípadne pozorujte správanie a vedomosti človeka na ktorého pozíciu chcete o povedzme 5 rokov ašpirovať, čo má a vy nie, v čom sú najväčšie rozdiely? Ak máte mentora (nemusí to byť formálny vzťah a mentor ani nemusí vedieť, že ním je), pozvite ho na kávu porozprávajte sa o svojich zámeroch a požiadajte o jeho úprimný názor. Šikovným cvičením je aj porovnať požiadavky na kandidáta alebo prácu, či už v popise práce alebo v inzeráte, na ktorý ste reagovali. Tie často taxatívne vymenúvajú, čo všetko by ideálny kandidát mal mať a viete tak rýchlo identifikovať, čo vám chýba. Samozrejme je tu celá plejáda testov a kvízov, ktoré vám pomôžu poodhaliť čo-to o sebe. Veľmi užitočným na poznanie svojich slabín (=príležitostí pre rozvoj) a silných stránok v rámci vašej profesie je assessment centrum. Ak ste nejaké absolvovali v uplynulých 12 mesiacoch, skúste sa rozpamätať, čo vám v jeho závere hodnotitelia povedali.

Ďalším kľúčovým krokom je výber oblasti, slabej stránky, na ktorú sa chcete zamerať. A nech už sú vaše ambície akékoľvek a slabosti hoci aj nespočetné, zúžte svoj výber na tie, ktoré sú skutočne ťažiskové. Ak si totižto zaumienite vylepšiť sa v desiatich oblastiach, môžete si byť istý, že sa vám to naraz nepodarí. Takisto sa zamyslite nad tým, či rozvoj danej vlastnosti alebo vedomosti je vecou krátkodobou alebo dlhodobou. Zamerajte sa na tie, ktoré sú kľúčové a v ktorých máte šancu uspieť a dosiahnuť pokrok. Odporúčame si vybrať:

 • Jednu oblasť, na ktorej je potrebné pracovať dlhodobo (najbližšie dva-tri roky). Typickými príkladmi sú, získanie rozsiahlej siete kontaktov, rozvoj vlastností, osvojenie, prípadne odstránenie (zlo) zvykov, dlhodobé štúdium a pod.
 • Dve oblasti, na ktorých je možné vidieť výsledky v horizonte 6 mesiacov až jedného roka. Tie môžu ale nemusia nevyhnutne súvisieť s oblasťou dlhodobou. Ide hlavne o vedomosti, jednoduché zručnosti typu ovládanie softvéru, získanie počiatočných skúseností, nadobudnutie základov v istej oblasti atď.


Martine bolo jasné, že bude musieť oprášiť svoje znalosti produktu a trhu ktoré sa za posledných 24 mesiacov zmenili, a že v tom je jej najväčšia slabina. Po porade s budúcim šéfom a kávičkárení s kolegami, ktorí robia prácu predajcov však svoj pohľad pozmenila. Z mnohých oblastí, ktoré identifikovala predtým, sa kľúčovými ukázali byť jej sebavedomie v predaji podnikovým klientom, a schopnosť obchodne prezentovať a vyjednávať.


Naplánovanie rozvojových aktivít.

Teraz, keď ste si už určili, čo konkrétne chcete v sebe alebo na sebe rozvíjať, je výber tých správnych aktivít jednoduchší.
Skúste rozmýšľať aj mimo bežne sa natískajúcich odpovedí typu "prečítam si knižku" alebo "prihlásim sa na kurz intenzívnej angličtiny". Príkladmi takých môžu byť:

 • Shadowing (sledovanie niekoho pri práci)
 • Konferencia, seminár
 • Dobrovoľnícka práca
 • Účasť na aktivitách záujmového klubu (debatný krúžok)
 • Kariérna prestávka - Sabbatical
 • Učenie, trénovanie iných
 • Dodatočné štúdium (napríklad MBA)
 • Vlastná výskumná činnosť
 • Koučing
 • Získanie certifikácie a s tým spojené štúdium
 • Stáž alebo prax - prípadne aj v zahraničí.
 • Tvorivé dielne (workshop)
 • Mentoring či už ako subjekt alebo objekt mentoringu
 • Individuálne štúdium
 • Publikačná činnosť, blog
 • Príprava a absolvovanie vedomostných testov
 • Simulácie
 • Atď.

Niektoré z horeuvedených aktivít, sú možno menej obvyklé či zaužívané, no nie menej účinné - záleží od vás, od spôsobu, akým sa najlepšie a najrýchlejšie učíte. Odporúčame vám vyplniť dotazník preferovaných komunikačných a spoznávacích štýlov. Ten vám napovie, ako sa najlepšie a najradšej učíte, čomu neskôr potrebujete prispôsobiť vyššie spomenuté aktivity (niekomu budú vyhovovať prednášky, inému simulácie).

Dôležité je si tento plánovaný rozvoj skutočne zaznačiť a nasledovať plán. Máme pre vás pripravenú šablónu, ktorú môžete ľahko použiť a vytvoriť si tak vlastný Individuálny plán rozvoja. Stiahnite si to zo sekcie Osobné plánovanie, kde IPR nazývame PDP (Personal Development Plan), keďže tak sa nazýva v medzinárodnej praxi.

 

Martina po porade dospela k názoru, že z dlhodobého hľadiska sa k sebavedomiu a skúsenosti v predaji dopracuje praxou. Na najbližších šesť mesiacov si naplánovala nasledovné aktivity, ktoré jej pomôžu naučiť sa predávať, a tak túto prax a skúsenosť krok po kroku získavať.

 • Dva týždne po nástupe do práce sa zúčastní štandardného podnikového školenia zameraného na predaj a vyjednávanie.
 • V najbližších dvoch mesiacoch absolvuje aspoň dve obchodne jednania s každým zo súčasných predajcov pobočky ako pozorovateľka.
 • Marek, jeden s najskúsenejších predajcov pobočky, ako jej kouč v oblasti predaja bude Martinu sprevádzať počas jej prvých troch obchodných stretnutí. Každé z nich ukončia analýzou jeho priebehu a výsledku.

Meranie a vyhodnotenie.

Je ťažké spoznať úspech, ak ho nikto nemonitoruje. Ak aj vy chcete vidieť svoj pokrok, musíte mať nejaký spôsob, akým ho zistíte. Spoznáte ho pozorovaním výstupu (viem rýchlejšie a presnejšie analyzovať finančné ukazovatele?) a (alebo) pozorovaním procesu (podnikol som úspešne všetky kroky, ktoré som si predsavzal?).

Kontrola procesu je v tomto prípade odškrtanie všetkých plánovaných aktivít, ktoré ste si naznačili do vlastného IPR / PDP. Teoreticky aj prakticky vás ich vykonanie posunie bližšie k vášmu cieľu, ale to treba sledovať a vyhodnocovať. Tak poďme na to!


 • Martina si stanovila 25 obchodných stretnutí, ktoré povedie sama, ako minimum ktoré chce dosiahnuť do šiestich mesiacov. Úspešne chce z nich uzavrieť aspoň šesť s obratov v hodnote minimálne päťsto tisíc SK.
 • Zároveň plánuje mať so svojím šéfom pravidelné stretnutia aspoň dva krát do roka, ktorých jediným cieľom je vyhodnotenie rastu jej predajnej kompetentnosti a poradenie sa o krokoch na najbližšie obdobie.
 • So svojim koučom sa dohodla, že budú spolu pravidelne monitorovať, do akej mierny Martina napĺňa to, čo si predsavzala.


N
a túto problematiku nájdete nespočetné množstvo literatúry, kurzov a podobne. Problémom je, že i keď sú dosť inšpiratívne, rady vyzerajú logicky a aj ste odhodlaný/á niečo zmeniť, vytvárajú dojem akoby táto téma bola jadrovou fyzikou. A práve to chceme týmto článkom poprieť. Ak mienite nejaký postup alebo zvyk skutočne zaviesť do života, musí to byť niečo jasné, ľahké a nekomplikované. A v skutočnosti osobný rozvoj takým aj je. Zvážte preto, či na svoj rozvoj potrebujete komplikované procesy, tabuľky, zošity, mapy alebo skôr raz za čas vyhradený priestor pre seba, kde sa zamyslíte nad svojimi cieľmi, čo vám v ich dosiahnutí bráni a ako tieto bariéry odstránite. Je to jednoduché, i keď možno nie ľahké. Kľúčovým je prechod od plánu k akcii. Inač osobný plán ostane len plánom.

Čo si o tom všetkom myslíte vy?

 

Príležitosti pre mňa


Kariéra Bez Hraníc, spol. Yeminee s. r.o.
E-mail: stanka.svecova@gmail.com, Skype: karierazahranicami
2007 © Yeminee, s.r.o.

webdesign © bart.sk

EPICORFinalne_logo_accenture.jpgLogo.gifLogo_Proactive_HR.jpgNEWlogo.jpglogo2.jpglogo_big.jpgeducation_text_-_zmena_loga.jpgtarget.jpgAIESEC_logo_modrenabielom.jpg