Kariéra bez hraníc 

 English version

 

logo.jpg

 

mojbiznis.gif

Ako je to na Slovensku

Fakty zo zákona, po lopate:

 

Zákon vymedzuje podmienky jasne. Prepustený môžete byť v týchto prípadoch:

  • Ak sa zamestnávajúci podnik alebo jeho časť ruší, alebo sťahuje.
  • Ak sa stanete nadbytočným, pretože zamestnávateľ rozhodol napríklad o znížení stavu zamestnancov s cieľom zefektívniť prácu alebo o iných organizačných zmenách - tzv. reorganizácia.
  • Ak ste na dlhý čas stratili zdravotnú spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ju nesmiete vykonávať pre chorobu z povolania alebo jej hrozbu.
  • Ak už nespĺňate pracovné požiadavky alebo ak ste z vlastnej viny stratil isté predpoklady na svoju prácu.
  • Ak vás zamestnávateľ nemôže v pôvodnom mieste práce (dohodnutom ako miesto výkonu práce) ďalej zamestnávať, ani na kratší pracovný čas, alebo ak nie ste ochotní prejsť na inú pre vás vhodnú prácu, ktorú vám zamestnávateľ ponúkol v pôvodnom mieste práce.
  • Ak pracovné úlohy plníte neuspokojivo a v primeranom čase ste neodstránili nedostatky, na ktoré vás zamestnávateľ v poslednom polroku písomne vyzval.
  • Ak sú na vašej strane dôvody na okamžité skončenie pracovného pomeru: boli ste právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin, alebo ste závažne porušili pracovnú disciplínu. V prípade, že vám chce zamestnávateľ dať výpoveď pre porušenie pracovnej disciplíny, musí vás oboznámiť s jej dôvodom a umožniť vám vyjadriť sa.
  • Pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny, ak vás v poslednom polroku v súvislostí s porušením pracovnej disciplíny zamestnávateľ písomne upozornil na možnosť výpovede.

Samozrejme, všetky tieto situácie sú ďalej v zákone špecifikované - aby vám zamestnávateľ napr. mohol dať výpoveď z dôvodu zrušenia pracovného miesta (§ 63 ods. 1 písm. b) ZP), musí vám zrušenie miesta oznámiť a ponúknuť iné vhodné zamestnanie.

Zamestnávateľ vám môže dať výpoveď (ak nejde o výpoveď pre vaše neuspokojivé plnenie pracovných úloh, pre menej či viac závažné porušenie pracovnej disciplíny alebo z dôvodu, pre ktorý možno okamžite skončiť pracovný pomer, viď vyššie) iba vtedy, ak 

  • zamestnávateľ nemá možnosť zamestnanca ďalej zamestnávať, a to ani na kratší pracovný čas v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce, alebo
  • zamestnanec nie je ochotný prejsť na inú pre neho vhodnú prácu, ktorú mu zamestnávateľ ponúkol v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce. 

Iba po preukázaní splnenia týchto dvoch podmienok môže zamestnávateľ pristúpiť k podaniu výpovede zamestnancovi. Zamestnancovi takto vzniká nárok na odstupné v sume najmenej dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, prípadne najmenej trojnásobku, ak váš pracovný pomer s nimi trval najmenej päť rokov.
 

Ak zamestnávateľ (alebo jeho časť) rozviaže pracovný pomer výpoveďou s minimálne 20 zamestnancami v rámci 90 dní (alebo ak tieto pracovné pomery skončia z iného dôvodu, ktorý nespočíva v osobe zamestnanca), ide o hromadné prepúšťanie.

ĎALEJ

Príležitosti pre mňa


Kariéra Bez Hraníc, spol. Yeminee s. r.o.
E-mail: stanka.svecova@gmail.com, Skype: karierazahranicami
2007 © Yeminee, s.r.o.

webdesign © bart.sk

EPICORFinalne_logo_accenture.jpgLogo.gifLogo_Proactive_HR.jpgNEWlogo.jpglogo2.jpglogo_big.jpgeducation_text_-_zmena_loga.jpgtarget.jpgAIESEC_logo_modrenabielom.jpg